RETNINGSLINJER FOR ALDERSBESTEMTE LAG

DRAG IL

 

Vedtatt av årsmøte 10.03.15.

I Vedtektene for Drag Idrettslag står følgende: Arbeidet skal preges av frivillighet, demokrati, lojalitet og likeverd. All idrettslig aktivitet skal bygge på grunnverdier som idrettsglede, fellesskap, helse og ærlighet.

Barneidrett er idrettsaktiviteter for barn til og med det året de fyller 12 år. Ungdomsidrett er fra 13 år. Idretten i unge år skal bygge på lek, spilleglede, mestringsopplevelser, kameratskap og felleskap. Ikke på prestasjonskrav, utvelgelse eller bortvelgelse.

 • Drag Idrettslag sin virksomhet og aktiviteter skal være grunnlagt på verdier som trygghet, respekt, trivsel, motivasjon, samhold, Fair-play og folkehelse. 
 • Alle som deltar i Drag Idrettslags organiserte aktiviteter må betale medlemskontingent.
 • Alle idrettslag i Norge er pålagt å kreve inn politiattest fra alle som utfører oppgaver som innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige eller mennesker med utviklingshemning.
   

Samarbeid og kommunikasjon mellom styret og trenere på aldersbestemte lag.

 • Halvårige (vår og høst) felles møter mellom trenere og styret.
 • Et styremedlem har særskilt ansvar/er kontaktperson for all barneidrett. 
 • Påmeldinger til eventuelle cuper og turneringer skal være godkjent av styret. Styret må gis beskjed i god tid før påmeldingsfrister.
   

Miljø, respekt og samhold

 • Mobbing og utenom-sportslig opptreden tolereres ikke på aktiviteter og arrangement i regi av idrettslaget. Det gjelder på treninger, kamper, turneringer og i forbindelse med reiser til ulike arrangement.

Alle har et ansvar for å opprettholde en null-toleranse for mobbing. Både idrettslaget, trenere, voksne utøvere, foreldre og barn.

 • Det vil få konsekvenser dersom mobbing eller utenom-sportslig opptreden forekommer.

Tema vil tas opp med barna og med foreldre til barn involvert. Ved gjentakelser vil utestenging fra treninger og aktiviteter for en kortere eller lengre periode kunne bli en konsekvens. Dette vedtas i tilfelle av styret.

Trenere, foreldre og barn skal få informasjon om idrettslagets verdier og retningslinjer vedrørende dette. 

Organisering av treninger og kamper

 • Ordninger for dette utarbeides av det enkelte lag, i samspill mellom trener, foreldre og barna. Drag Idrettlags grunnprinsipper skal likevel ligge til grunn.

Barn har rett til å delta i trenings- og konkurranseaktiviteter som er tilpasset deres alder, fysiske utvikling og modningsnivå.

Alle deltakere i barneidrett skal få delta på lik linje – uavhengig av talent; for eksempel delta og spille tilnærmet like mye på treninger og i kamper. 

Fokuset under kamper skal være på spilleglede, kameratskap og utvikling av laget, ikke på å vinne eller å være best.

Jevnbyrdighet mellom lagene i kampene. Det bør legges til rette for dette i samarbeid med motstanderlagene. 

Topping av lag eller utsortering (bortvalg/utvalg) skal ikke forekomme på aldersbestemte lag opp til 13 års alder. Trenere skal videre ha en bevissthet rundt topping fram til barna blir juniorspillere.

 • Inndeling av aldersgrupper:

Barn utvikles i ulikt tempo. På ett årstrinn finner en stor variasjon i modning, motivasjon og ferdighetsnivå.

Inndelingen i aldersgrupper/treninger i gymsalen for fotball er som følger:                                                                     1 - 2. klasse, 3. - 4. klasse, 5. - 6. klasse og 7. - 10. klasse.

Denne inndelingen videreføres når sesongen starter utendørs på våren, og fortsetter til sesongen starter inne i gymsalen på høsten.

 • Inndeling av aldersgrupper for innebandy:

3.-6. klasse i en gruppe og 7.-10. klasse i en gruppe.

 • Barneidretten er for barn i alderen 4-7 år.
   
 • For konkurranser i barneidrett gjelder følgende (hentet fra Norges idrettsforbunds bestemmelser):

a) Fra det året barnet fyller 6 år kan det delta i lokale konkurranser og idrettsarrangementer, først og fremst i eget idrettslag.
b) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i regionale konkurranser og idrettsarrangementer.
c) Fra det året barnet fyller 11 år kan det delta i åpne idrettsarrangementer uten krav til kvalifisering i Norge, Norden og Nordkalotten.                                                                                                                        

Den overordnede målsetting ved deltakelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi et godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne.

 • Påmeldinger til eventuelle cuper og turneringer skal være godkjent av styret i Drag Idrettslag. Styret må gis beskjed i god tid før påmeldingsfrister.
   


Trenere på aldersbestemte lag


Trenerne på aldersbestemte lag gjør en uvurderlig innsats for at våre barn skal ha organiserte tilbud innen fotball, innebandy og barneidrett.

Nye trenere kan tilbys mulighet til å følge lokale/regionale trenerkurs for barnefotball/-innebandy.

Trenerne er rollemodeller for barna, og har medansvar for holdnings- og miljøpåvirkning.

Målet for trenerne bør være å skape gode opplevelser for flest mulig før, under og etter treninger og kamper.

God informasjonsflyt og kommunikasjon mellom trenere og foreldre er viktig, og det bør legges til rette for det.

Trenere gis myndighet til å bortvise barn fra enkelttreninger dersom de etter tilsnakk ikke følger idrettslagets retningslinjer/verdier om trygghet, fair-play og respekt for trenere og de andre barna.

Idrettslaget er pålagt å kreve inn politiattest fra trenere på aldersbestemte lag.

 

Foreldres rolle og involvering

Foreldrenes involvering og deltakelse er viktig for Drag Idrettslag.

På reiser i regi av idrettslaget til og fra turneringer og andre arrangement, forventes det at foreldre enten selv reiser med sine barn, eller gjør klare avtaler med andre foreldre om tilsyn av eget barn. Dette gjelder opp til 14/15 års alder. 

”Foreldrevettregler”. Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barneidretten til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler:

1. Støtt opp om klubbens arbeid.
2. Møt fram til kamper og treninger – du er viktig både for spillerne og miljøet.
3. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i idretten lenge.
4. Vi har alle et ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play.
5. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant.
6. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig!
7. Det er ditt barn som spiller fotball/innebandy/annet. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!
8. Vis nettvett. Barn og unge kan også komme til å lese det du skriver på nett.